HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X3

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 35x23x24cm
 • Trọng lượng: 15KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X1

 • Khả năng mài: Φ6 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 35x24x23cm
 • Trọng lượng: 14KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-XA12/A20

 • Khả năng mài A12: Φ4 - Φ12
 • Khả năng mài A20: Φ4 - Φ20
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 550W
 • Tốc độ: 3000-6000RPM
 • Kích thước: 35x35x30cm
 • Trọng lượng: 14KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X3A

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ20
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 220W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 35x23x24cm
 • Trọng lượng: 16KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X5

 • Khả năng mài: Φ12 - Φ30
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 250W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 40x28x31cm
 • Trọng lượng: 28KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X11

 • Khả năng mài: Φ6 - Φ30
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 250W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 50x29x30cm
 • Trọng lượng: 33KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X3AS

 • Khả năng mài X3S: Φ4 - Φ14
 • Khả năng mài X3AS: Φ4 - Φ20
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ X3S: 180W
 • Công suất động cơ X3AS: 220W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 35x23x24cm
 • Trọng lượng X3S: 15KG
 • Trọng lưongợng X3AS: 16KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X1S

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 450W
 • Tốc độ: 3000-6000RPM
 • Kích thước: 42x20x28cm
 • Trọng lượng: 25KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X6

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 41x25x30cm
 • Trọng lượng: 22KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X6A

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ20
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 42x25x30cm
 • Trọng lượng: 27KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X7

 • Khả năng mài: Φ12 - Φ30
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 250W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 56x32x38cm
 • Trọng lượng: 44KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X6C

 • Khả năng mài: Φ6 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 41x25x30cm
 • Trọng lượng: 14KG
Mua hàng